top of page

Vägledning från Stockholms stad

Var i Snösätra ligger kulturplatsen?

Kulturplats Snösätra är en del av Snösätra upplagsområde, den del av området som stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör arrenderar. Se karta.

Tillstånd för evenemang

Du som planerar ett evenemang eller en aktivitet på kulturplatsen måste ha stadsdelsförvaltningens godkännande. Maila här för ansökan.

I många fall behöver du också ansöka om ett polistillstånd för ett evenemang. På polisens webbplats finns det mer information om när ett polistillstånd behövs och hur man gör för att ansöka. Tänk på att vara ute i god tid!

karta.png

Klockan 22:00 ska det vara tyst på kulturplatsen och alla evenemang måste vara avslutade då. 

Parkering

Det finns endast ett fåtal parkeringsplatser i anslutning till Kulturplats Snösätra. De finns på Snösätravägen, mittemot Hundrastgården.

Du får inte parkera längs Snösätragränd (bara för på- och avlastning).
Beroende på hur många besökare som väntas kan du behöva funktionärer på plats som informerar och ser till att bilar inte parkerar på fel platser. 

Du som planerar ett evenemang ansvarar för att berätta för dina besökare att det bara finns ett fåtal parkeringsplatser och uppmana dem att använda andra transportmedel än bil om de kan. Det är ca en kilometers promenad hit från Rågsveds tunnelbanestation.

Du behöver tänka på att det finns företagare som driver verksamhet i området. Det är viktigt att inte blockera deras infarter på Snösätragränd med bilar eller andra föremål. 

Villkor för att få använda kulturplatsen

Vi hoppas få se många olika kulturuttryck på Kulturplats Snösätra. Vi vill att det ska vara högt i tak. Vi värnar samtidigt demokratin och alla människors lika värde.

Vem får måla på väggarna?

För att få måla på väggarna i Snösätra behöver du tillstånd från den som äger väggen.
Inne på Kulturplatsen (som är stadsdelsförvaltningens arrende) är det tillåtet att måla på murarna tills vidare.

Kontakta föreningen
Kulturkvarter Snösätra för information om den praxis som gäller kring målning på väggar.

Skräp

Du är ansvarig för att ta hand om ditt skräp och se till att det är rent och snyggt efter din aktivitet. Sopkärl finns på Kulturplatsen. Inga tomma sprayburkar får hamna i naturen. 

garbage.gif

Om du ska ta bort ett konstverk i Snösätra

Om du ska ta bort ett konstverk istället för att måla över det, så måste du kontakta miljöförvaltningen kring lämpliga försiktighetsåtgärder. Regnvattnet som rinner från området ut i sjön Magelungen får inte bli förorenat med saneringskemikalier, lösningsmedel eller färg.

Maila här för mer info eller ring: 08-508 28 800.

Får jag bygga vad jag vill?

Staden har ett tillfälligt bygglov på kulturplatsen vilket ger tillstånd för en grundläggande infrastruktur så som några containrar. Behöver du något annat för att genomföra det du har tänkt dig, så behöver du själv kolla upp om tillfälligt bygglov behövs.

Kontakta Stadsbyggnadskontoret för rådgivning kring bygglov:

08-508 27 400 (för företagare) eller 08-508 27 330 (för privatpersoner).

Det finns även mer information på Stockholm stads webbplats.

Vad har jag som arrangör för ansvar?

När du ordnar ett evenemang i Snösätra så har du själv ansvar för att evenemanget genomförs enligt reglerna och att det sker på ett tryggt och säkert sätt. Om olyckan är framme gäller det som vanligt att kontakta polisen på 112.

Om något är sönder och behöver felanmälas så gör du det via
stadens tyck till-app

Får man arrangera konserter i Snösätra?

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning gör bedömningen att kulturplatsen i nuläget inte är lämplig för annat än konserter med mindre ljudanläggning och volym för mindre publiker under framför allt dagtid. 

Stadsdelsförvaltningen har tidigare givit tillstånd för några konserter inom ramen för popup-verksamheten i Snösätra, men har efter en utvärdering kommit fram till att större konserter inte lämpar sig på kulturplatsen, i dess nuvarande utformning.  

Vilket ansvar för säkerhet har jag om jag vill arrangera ett evenemang i Snösätra?

Du har ansvar för säkerheten runt ditt evenemang. Du behöver ha polistillstånd och följa det som står i tillståndet.

Vad gör jag om jag ser att det händer något som är olagligt på platsen?

Om du ser något olagligt på platsen så ska du ringa till polisen. 

Får jag ta med, servera eller förtära alkohol i Snösätra?

Ingen alkoholförtäring är tillåten på kulturplatsen. 

Vad innebär det att kulturplatsen är omgärdat av ett naturreservat?

Kulturplatsen ligger i Snösätra upplagsområde. Upplagsområdet omgärdas av Rågsveds naturreservat. Där gäller särskilda föreskrifter. Man får till exempel inte måla på stenar som ligger i naturreservatet. 

Föreskrifterna finns tillgängliga här.

Du ansvarar själv för att montera ner och forsla bort eventuella byggen eller byggmaterial efter att din aktivitet är genomförd.

För att verka på stadsdelsförvaltningens arrende så förbinder du dig att uppfylla stadens demokrativillkor. Det betyder att stadsdelsförvaltningen kommer att neka den aktör, eller deras företrädare som inom ramen för verksamheten:

  1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,

  2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,

  3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 och 2, eller

  4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Vill du läsa mer om vad demokrativillkoren innebär i praktiken, se Stockholms stads Riktlinjer avseende lokalupplåtelser – demokrativillkor (från april 2021)

Frågor?

Om du har frågor till Stockholms Stad, vänligen mejla här.

Uppdaterat 2023-02-13

bottom of page